Закон “Об инвестициях”

Скачать (PDF, 380KB)

http://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo-ato/zakony-ato-gagauziya/1425-ob-investitsiyakh